Privacy

Over ons privacybeleid

Moon Treasures vindt uw privacy erg belangrijk. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is afgestemd op de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website Moon Treasures. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 14-08-2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen, u vindt de contactgegevens aan het einde van deze pagina.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WordPress

Onze website werkt met het Content Management Systeem (CMS) WordPress. De hiermee verzamelde data wordt opgeslagen op servers van onze host Siteground. Wij delen geen informatie met WordPress.

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. De hiermee verzamelde data wordt opgeslagen op servers van onze host Siteground. Wij delen geen informatie met WooCommerce.

Webhosting

Siteground

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Siteground. Bestel- en persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Siteground.

Siteground heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Siteground is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden dagelijks back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Siteground beheert persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Siteground is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Met Siteground is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze nieuwsbrieven aan u met MailChimp. Hiervoor is alleen een e-mailadres vereist. MailChimp zal uw e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via MailChimp is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer en uw e-mailadres wordt direct uit de database verwijderd.

Uw e-mailadres wordt door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om algemene gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Met MailChimp is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Siteground

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Siteground. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Siteground heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. De ontvangen e-mails worden verwijderd, zodra deze als afgedaan wordt beschouwd.

Met Siteground is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Verzenden en logistiek

MyParcel

Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel voor verzending van uw producten. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaats en e-mailadres met MyParcel delen. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Met MyParcel is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Boekhouden

e-Boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van e-Boekhouden. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het voeren van de administratie.

Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. e-Boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. e- Boekhouden gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Met e-Boekhouden is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing.

Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan logistieke, boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Moon Treasures op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten

Op grond van de geldende Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen via het e-mailadres info@moontreasures.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens verwerkt hebben.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen via het e-mailadres info@moontreasures.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen via het e-mailadres info@moontreasures.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Moon Treasures. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Met Google is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Hotjar

Om de gebruikerservaring te verbeteren, maken wij gebruik van Hotjar-software. Hotjar stelt ons in staat om gebruikersactiviteiten (muisbewegingen, klik- en scrollgedrag) te meten en te beoordelen. Hiervoor plaatst Hotjar cookies op uw apparaat en worden gebruikersgegevens, zoals browserinformatie, besturingssysteem, op de website doorgebrachte tijd, enz. opgeslagen. Leest u de privacyverklaring Hotjar om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Hotjar is AVG compliant.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Hotjar.

Facebook Pixel

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als deel van de “Facebook Pixel”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en gerichte advertenties te tonen op Facebook. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens uw bezoek aan deze website. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Facebook.

Woocommerce

Voor de correcte technische werking van onze webshop, worden cookies geplaatst. Hierbij worden geen persoonsgegevens geregistreerd.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.