Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst op afstand: de koopovereenkomst op afstand tot stand gekomen door gebruik van een daartoe bestemd systeem tussen Moon Treasures de natuurlijke persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna consument).
 2. Consument: natuurlijk persoon, niet handelend in uitvoering van beroep of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met Moon Treasures.
 3. Bedenktijd: de wettelijke termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 4. Ontbindingsrecht: het recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. Webwinkel: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aanbiedt en dit aanbod richt tot consumenten. In deze algemene voorwaarden: Moon Treasures.
 6. Dag: kalenderdag.
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat partijen de mogelijkheid biedt om informatie die aan hen is gericht op te slaan op een wijze die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk gemaakt.
 8. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan elektronische communicatie zoals e-mails mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

 

Artikel 2: Identiteit en contactgegevens Webwinkel:

Moon Treasures
Kerkstraat 42
3286 AK Klaaswaal
Nederland

e-mail: info@moontreasures.nl

 

Artikel 3: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke overeenkomst op afstand tot stand gekomen tussen Moon Treasures en consument.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Moon Treasures aanvaard, waaronder maar niet gelimiteerd tot het accepteren van aanbiedingen en het plaatsen van bestellingen.
 3. Moon Treasures bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De consument behoudt zich het recht voor om tot het moment van bevestiging de overeenkomst te ontbinden.
 4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat Moon Treasures binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de winkelier het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 4. Ontbindingsrecht

 1. Consument heeft, nadat producten zijn ontvangen, een wettelijke bedenktijd van veertien (14) dagen na ontvangst. Binnen de genoemde bedenktijd behoudt consument zich het recht voor de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden.
 2. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij de gewenste producten binnen de bedenktijd te retourneren.  Na ontvangst van de geretourneerde producten verzendt Moon Treasures een bevestigingsmail dat uw retourzending is ontvangen. Bij de retourzending dient een ingevuld retourformulier meegeleverd te worden.
 3. Gedurende bedenktijd zal de consument zorgvuldig met het product en de verpakking omgaan. Consument zal het product beoordelen en slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
 4. Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product, wanneer dit het gevolg is van de wijze waarop de consument met het product is omgegaan en dit omgaan verder gaat dan redelijk of gebruikelijk is voor de beoordeling van het product.
 5. Consument dient producten bestemd voor retourzending gezamenlijk en met alle geleverde toebehoren zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking en met ingevuld retourformulier aan Moon Treasures te retourneren conform de door Moon Treasures verstrekte instructies.
 6. In geval van ontbinding en retourzending komen de kosten van retourzending voor rekening van de consument.
 7. Na ontvangst van een retourzending vergoedt Moon Treasures de van consument ontvangen betaling uiterlijk binnen veertien(14) dagen volgend op de dag van ontbinding.

 

Artikel 5. Uitsluiting Ontbindingsrecht.

Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:

 1. alle op verzoek van consument op maat gemaakte producten;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden toegezonden;
 4. alle producten die naar hun aard beperkt houdbaar zijn, snel kunnen bederven of verouderen;
 5. alle producten die naar hun aard na levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;
 6. alle producten die gebruikerssporen hebben en/of niet meer in nieuw staat verkeren.

 

Artikel 6. Kwaliteit en conformiteit

 1. Moon Treasures staat ervoor in dat alle producten voldoen aan de overeenkomst en aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. Moon Treasures staat ervoor in dat alle producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

 

Artikel 7. Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat consument aan Moon Treasures kenbaar heeft gemaakt.
 2. Moon Treasures zal bestellingen uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van de bestelling leveren, tenzij een afwijkende levertermijn is gecommuniceerd of overeengekomen. Moon Treasures zal consument tijdig, doch binnen dertig dagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk op de hoogte stellen.
 3. Consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien levering slechts na dertig dagen plaatsvindt zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Moon Treasures zal in het geval van ontbinding, zoals bedoeld in dit artikel, het door consument betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien dagen vergoeden.
 4. Het risico van beschadigingen of vermissingen van producten rust tot het moment van levering bij Moon Treasures. Na levering van het product rust het risico van beschadiging of vermissing van producten bij consument of een door hem vooraf aangewezen derde.
 5. Indien de consument voor een vervoerder kiest die niet door Moon Treasures wordt aangeboden gaat het risico op beschadiging of vermissing over op de consument zodra Moon Treasures het product aan vervoerder overhandigt.

 

Artikel 8. Intellectueel Eigendom

 1. Indien Moon Treasures werken van intellectuele eigendom levert, verkrijgt consument op dit werk een licentie voor gebruik voor één persoon.
 2. Het is consument niet toegestaan de werken te kopiëren of anderzins te verveelvoudigen, openbaar te maken of te verspreiden of te leveren aan derden.
 3. Moon Treasures zal bij ongeoorloofd gebruik diens schade verhalen bij consument.

 

Artikel 9. Privacy en Verwerking Persoonsgegevens

 1. Moon Treasures verwerkt persoonsgegevens conform Nederlands recht.
 2. De privacyverklaring van Moon Treasures is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 10. Klachten en geschillen

 1. Op de overeenkomst tussen Moon Treasures en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, doch binnen zeven dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij Moon Treasures.
 3. Bij Moon Treasures ingediende klachten worden binnen veertien(14) dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen veertien(14) dagen verholpen kan worden zal Moon Treasures hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen de consument een oplossing mag verwachten.
 4. Moon Treasures gaat ervan uit in ieder geval tot een gezamenlijke oplossing te kunnen komen. Echter, indien de klacht niet binnen een termijn van drie maanden volgende op de dag van het melden van de klacht kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillen regeling.
 5. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van consument.